Try! Personal Ads Service


Kami ay magbibigay ng serbisyo sayo, Alam mo ba  ito? Ipakikilala  namin ang mga sumusunod  sa  aming  mga ADS  serbisyo dito.

1. Personal  Ads  Service ( Print  &  Distribution )

Gamitin ang pinakamadaling  pag-aanunsiyo para sayo. Ito ay itinatakda ang pag-imprenta at ang pamamahagi ng balutan ng inyong flyer. Halimbawa ay ang  inyong  negosyo / Pa-anunsiyo sa Recruitment / Pinag-hahanap  na  miyembro  o  kaibigan / Abiso  sa mga pagtitipon ng kasiyahan at iba pa. Pwede ninyong  gamitin  ang ADS  na  ito sa  kanila.

HALIMBAWA  NG  ADS NA ITO 

(Manila queen’s ADS)

PaersonalAds Manila Queen

FEATURE  1. Combination  Advertisemsnt with low price.

Apat  na  patalastas  o  mas  mababa  ay  nakapasok  sa  papel  sukat  ay A6  sa  parehong  panahon. Dahil  ang  isang  frame  advertising  ay  inihanda  mula  sa  A7  ang  laki.  Apat  na  advertisement  ay  ipinapakita  sa  parehong  pang A6  ang  sukat  ng  papel.  Katulad  nito.

Kahit  ang advertise  mo  ay  pareho ng  bilang  sa  mga kalakal  ng  HIROKIM  STORE  ay  posible.

Feature 2: Design & Print

Ginagawa  namin  ng  isang  simpleng  desenyo  mula  sa inyong  isinulat  ng  kamay.  Ito  ay  puno ng ibat-ibang kulay  mula  sa  pinahiram  na  papel sa  mga  pabrika.  Ang  inyong  advertising  sisimulang at  matatapos  ng  dalawang linggo.  Ang  desenyong  nakikita  n’yo  ay  isa  sa mga sample lamang.

Feature 3:  DISTRIBUTION (pamamahagi)

 

 Talagang  ang mga ito ay  ipinamamahagi  deretso  sa  aming  mga custumer. ( ito ay hindi mail ).Ito  ay  nakabalot-balot na dumarating sa  mga custumer kasama ng aming kalakal. Ang  pamamahagi  ng  flyer  ay  ibat-ibang  ayon sa  iyong  print  ng kopya. Ito  ay  posibleng  rin tukuyin  ang  pamamahagi  ng  lugar  kahit  sa  ibat-ibang lugar sa  buong bansa.

Feature  4:  PRICE  ( Halaga)

Ito  ay  mura  sa  pamamagitan  ng  inyong  desenyo / sa  pag papaimprenta  at  sa  pamamahagi  ng  set  na.  Ang  halaga  o  presyo  natin  ay  talagang  nakakagulat  mura  na mabilis  pa.

Sukat  A6 Ads
100piraso: 10,000yen
250piraso: 14,000yen
500piraso: 16,000yen

Sukat  A7 Ads (Kalahati ng sukat)
100piraso: 7,000yen
250piraso: 9,800yen
500piraso: 11,200yen

Kung  nais  ninyong  maglagay  ng  advertising  sa  parehong  panig  at  sa  pagbabago  ng  dalawang  beses .  Ang  advertisement  ng  mga   A7  ang  laki  ay  maaaring  hindi  agad  maipamahagi  hanggang  ang  advertisiment  ay  hindi  kumpleto  ang makakasama.

We are providing advertising service for you. Do you know it? We intoroduce features of our ads service here.

1. Personal Ads Service (Print & Distribution)
Please use it as the easiest advertisement for you. This is a set of the print and the distribution package.
The business advertisement , The recruitment advertisement, Member wanted, friend wanted, Party notification etc. you can use this ads service for them.

ads sample (Manila Queen’s ads)
PaersonalAds Manila Queen

Feature1: Combination advertisement with low price
Four advertisements or less are inserted to the A6 size paper at the same time.
Because an advertising frame is prepared from the A7 size, four advertisements are displayed on both sides of the A6 size paper. Like this.


Even if you advertise the same commodity as the commodity that HIROKIM STORE handles, it is possible.

Feature2: Design&Print
We do a simple design from your manuscript. It is full-color printed on the coated paper at the factory. Your advertising beginning is after for two weeks.
*The design is only simple.

Feature3: Distribution
It is basically distributed directly to our customer. (It is not mail. ) It is bundled and passed to the customer with our commodity. The distribution period is different according to your print copy.
It is also possible to specify the distribution place though the distribution region is the whole country.

Feature4: Price
It is cheap! though the design, the print, and the distribution are sets. This price is a surprise.

Size A6 Ads
100pcs: 10,000yen
250pcs: 14,000yen
500pcs: 16,000yen

Size A7 Ads (Half size)
100pcs: 7,000yen
250pcs: 9,800yen
500pcs: 11,200yen

*If it wants to insert the advertisement to both sides, it is a charge twice A6.
*The advertisement of the A7 size might not be distributed until the advertisement displayed together becomes complete.

[Application]
The application is done with the order on the Internet or the application form. Please send it by fax for the application form.

An advertising content is examined. When the advertisement is appropriate, we accept application. The contract is approved. It is not possible to cancel when application is completed, and note it, please.

[PAYMENT]
Please pay by the bank transfer or DAIBIKI after completing application.
After you pay, work is begun.

If you want to learn more, call us.
HIROKIM STORE OFFICE: 03-3422-6267

Thank you.